Työpaikan ensiapuvalmius

Suomessa laki velvoittaa työpaikkoja ylläpitämään riittävää ensiapuvalmiutta.

  • Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738
  • Työterveyshuoltolaki 21.12.2001/1383
  • Valtioneuvoston asetukset n:o 1484/2001, 577/2003, 687/2015, 205/2009, 749/2001, 715/2001, 644/2011 ja 633/2004

Millaisia työnantajia työturvallisuuslaki koskee?

Tapaturmia ja sairauskohtauksia voi tapahtua sekä pienillä, että isoilla työpaikoilla. Laki ei tee eroa erikokoisten tai eri toimialoilla toimivien työpaikkojen välillä. Eli työturvallisuuslaki koskee kaikkia työnantajia.

Mitä työpaikan ensiapuvalmiuteen kuuluu?

Ensiapuvalmiuteen kuuluu, että työpaikalla on riittävästi

  • ensiapukoulutettua henkilökuntaa
  • selkeät toimintaohjeet yllättävien tapaturmien ja sairauskohtauksien varalle sekä
  • työn ja työympäristön kannalta tarkoituksenmukainen ensiapuvälineistö.
Ensiapu opaste

Miten ensiapuvalmius mitoitetaan oikein?

Ensiapuvalmiutta suunniteltaessa kaikki perustuu työpaikan tapaturmariskiin. Työterveyshuolto auttaa työnantajaa tapaturmariskin arvioinnissa. Riskiluokkia on kolme:

  • vähäinen (esimerkiksi toimistot, virastot, myymälät, oppilaitokset)
  • ilmeinen (esimerkiksi teollisuus, varasto- ja rakennustyöt, metsä- ja maataloustyöt, lastaus- ja purkutyö, kuljetusala)
  • erityinen (jos työhön liittyy hukkumisen, syvyttävän tai myrkyllisen aineen, palo-, räjähdys-, sortuma- tai sähkötapaturman vaara)
 
Myös henkilökunnan määrä tulee huomioida ensiapuvalmiuden suunnittelussa. Yleinen minimivaatimus on, että vähintään 5 % :lla henkilökunnasta tulee olla voimassaoleva ensiapukoulutus. Tämän tulee toteutua jokaisessa työkohteessa ja jokaisessa työvuorossa työntekijöiden turvallisuuden takaamiseksi. Tämän minimivaatimuksen lisäksi osalla työpaikoista tulee huomioida myös toiminnan ja asiakkaiden turvallisuus. Esimerkiksi tapahtumajärjestäjien tilaisuuksissa, asiakaspalvelutyössä, päiväkodeissa ja oppilaitoksissa asiakkaiden turvallisuuden takaamiseksi ensiapukoulutettuja sekä ensiapuvälineitä saatetaan tarvita paljon enemmän, kuin jos huomioitaisiin pelkästään työturvallisuuslain näkökohdat.
Vähäisen tapaturmariskin työkohteissa   koulutukseksi riittää useimmiten Hätäensiapukurssi. Tapaturmariskin ollessa ilmeinen, työterveyshuolto suosittelee usein EA1® -tasoiset ensiaputaidot antavaa 2-päiväistä ensiapukoulutusta. Jos taas työhön liittyy erityisiä tapaturmariskejä, suosituksena saattaa olla EA2® -tasoiset ensiaputaidot antavan, vaativan tason ensiapukoulutuksen järjestäminen työntekijöille.
Myös ensiapuvälineistöt tulee mitoittaa tapaturmariskin mukaan. Mitoittaminen kannattaa tehdä huolella ja tarvittaessa asiantuntijaa konsultoiden. Toisinaan taitavat myyntimiehet ja -naiset onnistuvat kauppaamaan vähäisen tapaturmariskin toimistoihin ensiapuvälineitä, joilla pärjäisi vaikka sotatilanteessa maastossa. Ja toisinaan suuren tapaturmariskin rakennustyömaalla ainoa ensiapuväline on leikattava laastari. Molemmissa esimerkkitapauksissa mitoittaminen ei vastaa työpaikan todellista tarvetta. Ylimitoittaminen tulee yritykselle kalliiksi, kun vanhenevia tuotteita vaihdetaan uusiin säännöllisesti ja toisaalta alimitoittaminen kostautuu vakavassa ensiaputilanteessa, jos välineistöä ei ole mitoitettu vastaamaan tapaturmariskejä.

Voiko yritys saada ensiapuvalmiuden ylläpitoon liittyviin kustannuksiin tukea?

Sekä työpaikkojen ensiapukoulutukset että -välineet ovat osa ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa, joten niihin on mahdollista hakea KELAn tukea työpaikkaselvityksen perusteella. Yrityksen kannattaakin huolehtia siitä, että työterveyshuolto kirjaa toimintasuunnitelmaansa mm. työpaikalla vaadittavan ensiapukoulutuksen tason. Jos toimintasuunnitelmassa ei ole mainintaa koulutuksesta, KELA tuskin korvaa kulujakaan. Lisätietoa saat työterveyshuollosta tai Kelan sivuilta, sekä asianomaisista säädöksistä ja asetuksista.
1.1.2020 työpaikkojen lakisääteiset ensiapukoulutukset avautuivat kilpailulle, STM (Sosiaali- ja terveysministeriö) ja työsuojeluhallinto muuttivat suosituksiaan ja KELA korvausperusteitaan. Voit lukea artikkelistamme lisää, mikä muuttui.

Voiko defibrillaattori kuulua työpaikan ensiapuvälineisiin?

Kyllä voi. Ja monella työpaikalla jo kuulukin.

 

Defibrillaattori eli sydäniskuri on laite, jolla annetaan sydämelle sähköisku elvytystilanteessa. Defibrillointi on osa tehokasta peruselvytystä ja laitteen käyttö opetetaan nykyisin AINA ensiapukurssilla. Työpaikalle hankittu defibrillaattori parantaa työntekijöiden selviytymismahdollisuuksia merkittävästi vakavan sairauskohtauksen sattuessa.

 

Suomessa sydäniskurit hankitaan työpaikoille vapaa-ehtoisuuteen perustuen. Vaikka työturvallisuuslaki ei edellytä laitteen hankintaa, monet työnantajat ovat kuitenkin hankkineet sen parantamaan työpaikan turvallisuutta ja ensiapuvalmiutta. Kansallisesta defibrillaattorireksiteristä (www.defi.fi) löydät kaikki rekisteröidyt työpaikkojen ja julkisten tilojen sydäniskurit.

Kuka hyötyy, kun ensiapuvalmius on kunnossa työpaikalla?

Liian usein työpaikoilla havahdutaan ensiapuvalmiuden puutteisiin vasta, kun jotain ikävää on jo sattunut. Puutteita on voinut olla niin hätätilanteessa toimimisessa, kuin ensiapuvälineissäkin. Ensiapukoulutettu henkilökunta osaa kiinnittää huomiota vaaratilanteisiin jo etukäteen ja näin työtapaturmia saadaan ennaltaehkäistyä. Toisaalta vahingon sattuessa ripeästi aloitettu oikea ensiapu saattaa pelastaa ihmisen hengen. Pienemmissä tapaturmissa tehokas ensiapu myös lyhentää sairauspoissaoloja. Eli kaikki hyötyvät!

 

Työntekijät arvostavat työnantajaa, joka huolehtii työpaikan turvallisuudesta. Nykypäivänä turvallisuusosaaminen on myös hyvä käyntikortti yritykselle asiakkaita ja muita sidosrymiä ajatellen. Ensiapuvalmius ja muut työ- ja asiakasturvallisuutta parantavat osatekijät kannattaakin tehdä näkyviksi. Uuden työntekijän perehdytyksessä ja asiakastilaisuuden aloituksessa on hyvä kerrata poikkeustilanteen toimintaohjeet. Turvaohjeet, selkeät opastemerkinnät ja lista työpisteen ensiapukoulutuetuista henkilöistä kertovat yrityksen vastuullisesta toiminnasta.

Ensiapuvälineet työpaikalle ja vapaa-aikaan

ensiapuvälineet

AUTSHOP -verkkokaupasta löydät laadukkaat ensiapuvälineet sekä työpaikalle että vapaa-aikaan.

 

Esimerkiksi

Haku

Ilmoittaudu mukaan