Työpaikkojen ensiapukoulutukset murroksessa

EA2 rankavamma

Ensiapukoulutusala tullaan avaamaan kilpailulle ja samaan aikaan SPR uudistaa omaa koulutusjärjestelmäänsä. Ensiapukoulutukset ovat yksi tärkeä osa työpaikkojen kokonaisturvallisuutta ja lakisääteisen ensiapuvalmiuden ylläpitoa. Työpaikkojen ensiapukoulutuksiin liittyvät viranomaisohjeet ovat tähän asti hyväksyneet vain yhden kaupallisen toimijan, Suomen Punaisen Ristin tarjoamat koulutuskokonaisuudet virallisesti hyväksytyiksi. Tämä on vääristänyt kilpailutilannetta ja vaikeuttanut muiden alalla toimivien yritysten ja koulutusjärjetelmien toimintaa markkinoilla. Nyt tähän on kuitenkin tulossa muutos.

Miksi viranomaiset hyväksyvät vain SPR:n Ensiapukurssit?

Aloitetaan lainsäädännöstä. Seuraavat lait ja asetukset velvoittavat ylläpitämään riittävää ensiapuvalmiutta työpaikoilla: Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738, Työterveyshuoltolaki 21.12.2001/1383 sekä Valtioneuvoston asetukset n:o 1484/2001, 577/2003, 687/2015, 205/2009, 749/2001, 644/2011 ja 633/2004. Tapaturmia ja yllättäviä sairauskohtauksia voi sattua sekä pienillä, että isoilla työpaikoilla toimialasta riippumatta. Nämä lait velvoittavat siis jokaista työnantajaa järjestämään tarpeen mukaista ensiapukoulutusta työntekijöilleen.

KELA ottaa omalta osaltaan kantaa, mitkä ensiapukoulutukset ovat hyväksyttyjä, koska työpaikkojen ensiapukurssit ovat osa työpaikkojen ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa. Yritys voi siis sairausvakuutuslain perusteella hakea KELAlta korvausta työntekijöiden ensiapukoulutuksista aiheutuneisiin kustannuksiin. Korvauksen edellytyksenä on mm, että tarvittavat ensiapukoulutukset on kirjattu työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan ja että kouluttajana toimii SPR:n kouluttajakoulutuksen saanut ETK (ensiavun ja terveystiedon kouluttaja). Lisäksi korvauksen edellytyksenä on, että työpaikalla järjestettävä ensiapukurssi on SPR:n koulutusohjelmien mukainen Hätäensiapukurssi, EA1 ® tai EA2 ® -kurssi. KELA on nyt päivittämässä tätä ohjettaan tasapuolisemmaksi niin, että se ei enää jatkossa suosi vain yhtä ensiapukoulutusjärjestelmää.

Sosiaali- ja terveysministeriön alainen työsuojeluhallinto on laatinut työpaikoille oppaan “Ensiapuvalmius työpaikoilla”. Tässä oppaassa on annettu käytännön tasolla yleisiä ohjeita ja suosituksia siitä, miten lakisääteinen ensiapuvalmius mitoitetaan erilaisilla työpaikoilla oikein. Oppaan pohjalta esimerkiksi työterveyshoitajat suosittelevat sekä työpaikkojen työsuojeluhenkilöstö suunnittelevat, millaisia koulutuksia työpaikoilla on aiheellista järjestää. Työsuojeluhallinto suosittelee oppaassaan ensiapukoulutuksiksi ainoastaan Suomen Punaisen Ristin koulutusohjelmien mukaisia koulutuksia Hätäensiapukurssit 4 – 8 h, EA1 ® , EA2 ® ja EA3 ® . STM on ilmoittanut joulukuun alussa, että tämä opas tullaan päivittämään ensiapukoulutusten osalta.

Kaiken taustalta löytyy STM:n ja SPR:n välinen yhteistyöpöytäkirja, johon KELAN korvauksia koskevat ohjeet sekä työsuojeluhallinnon yleiset suositukset perustuvat. Yhteistyöpöytäkirjan ensisijainen tarkoitus on ollut sopia viranomaisten ja järjestön välisestä yhteistyöstä osana varautumista yhteiskunnan häiriötilanteisiin. Kyseisessä yhteistyöpöytäkirjassa on sovittu myös siitä, että SPR:n tehtävä on koordinoida, kehittää ja järjestää valtakunnallisesti väestölle yhtenäistä ensiapukoulutusta sekä vastata ensiavun kouluttajien koulutuksesta. Tämä yhteistyöpöytäkirja sekä siihen nojaavat KELAN ja työsuojeluhallinon ohjeet ovat ajan saatossa mahdollistaneet yhden ensiapu- ja ensiapukouluttajakoulutuksia kaupallisesti järjestävän tahon saavuttaa markkinoita yksin hallitsevan aseman. Viranomaissuositukset vaikeuttavat siis merkittävästi vapaata kilpailua ensiapukoulutusmarkkinoilla.

Asiaa kysyttiin sosiaali- ja terveysministeriltä

SPR:n luoma koulutusjärjestelmä on sinällään ollut hyvä ja laadukas. SPR:n koulutuksissa on kansalaisille opetettu ensiaputaitoja aina viimeisimpien, kansainväliseen tutkimustietoon perustuvien ohjeiden ja Suomen kansallisten käypähoitosuositusten mukaan. Ongelma on lähinnä ollut siinä, että kaikki alan toimijat ovat “pakotettuja” suorittamaan SPR:n kouluttajakoulutuksen, jos ovat halunneet tarjota viranomaisten hyväksymiä ensiapukursseja. Kansanedustaja Mari Rantanen (ps) esitti lokakuussa sosiaali- ja terveysministerille kirjallisen kysymyksen KK 252/2019 vp: Miten hallitus aikoo puuttua Suomen Punaisen Ristin ja sen omistaman Punainen Risti Ensiapu Oy:n ensiapukoulutusmarkkinoita vääristävään asemaan?

13.11.2019 Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen antoi vastauksensa, jonka lopusta on suora lainaus tässä: ” Kyseisen yhteistyöpöytäkirjan solmimisen jälkeen on tapahtunut muutoksia muun muassa valtiontukisäätelyyn liittyvissä säädöksissä ja tulkinnoissa. Tämän vuoksi STM:n ja Suomen Punaisen Ristin välistä yhteistyöpöytäkirjaa ollaan muuttamassa. Tarkoitus on täsmentää yhteistyöpöytäkirjan ensiapukoulutusta koskevaa osaa siten, että ensiapukouluttajien oman kouluttautuneisuuden ja perehtyneisyyden standardi kuvataan yleisimmin eikä vain Suomen Punaisen Ristin ensiapukouluttajakoulutuksen mahdollistamaksi, siten että se antaa kaikille kriteerit täyttäville alan toimijoille avoimen ja syrjimättömän mahdollisuuden tarjota palveluitaan sekä turvaa kansalaisille ja työpaikoille annettavan varsinaisen ensiapukoulutuksen sisällön säilymisen valtakunnallisesti yhtenäisenä ja kansainvälisiin tutkimustuloksiin ja parhaisiin käytäntöihin perustuvana.

Mikä muuttuu, kun ensiapukoulutukset avataan kilpailulle?

Suomen Punaisen Ristin ja nykyisin myös sen omistaman koulutusyhtiö Punainen Risti Ensiapu Oy:n kehittämät koulutusohjelmat ovat laadukkaita ja hyviä ja ne tulevat varmasti säilyttämään vielä pitkään vankan asemansa työpaikkojen ensiapukoulutuksina. Meilläkin on jo vuosien kokemus näiden koulutusten järjestämisestä asiakkaillemme. Viime vuosina yhä enenevässä määrin asiakkaamme ovat kuitenkin toivoneet juuri heidän tarpeisiinsa räätälöityjä koulutuspaketteja. Harmillista on ollut, että nämä yksilöllisesti, työpaikan todellisiin tarpeisiin räätälöidyt ensiapukurssit eivät ole olleet niitä “virallisesti hyväksyttyjä”. Monilla toimialoilla, ammatillisissa oppilaitoksissa sekä työpaikoilla on jo aikaisemmin päädytty ratkaisuun, että ensiapukoulutuksen ei välttämättä tarvitse olla nimenomaan SPR:n kurssirungon mukainen. On katsottu, että henkilökunnan ensiaputaidot ratkaisevat, eikä se, mikä logo on todistuksessa. Nämä yritykset eivät ole katsoneet tarpeelliseksi KELAn korvausten hakemista tai se ei ole ollut heille edes mahdollista korvauskaton täytyttyä jo muiden työterveyshuollon kulujen osalta. Näiden yritysten kohdalla oikeastaan mikään ei siis muutu tulevaisuudessakaan.

Se, mikä muuttuu on, että ensiapukoulutuspalveluiden tarjoajat tulevat lisääntymään ja yritysasiakkailla on enemmän vaihtoehtoja valittavanaan – jos vain osaavat niitä pyytää. Jos esimerkiksi olet työpaikan HR-henkilö ja teet tarjouspyyntöjä työpaikan ensiapukoulutuksista, niin kirjaamalla tarjouspyyntöösi kirjain-numeroyhdistelmän EA1 tai EA2, olet tilaamassa nimen omaan Punainen Risti Ensiapu Oy:n hallinnoimaa koulutuskokonaisuutta ja Suomen Punaisen Ristin rekisteröimää tavaramerkkiä. Nämä eivät ole siis yleisnimityksiä ensiapukoulutuksille. Todennäköisesti esimerkiksi julkiset hankintakilpailutukset tullaan vielä pitkään tekemään, osin ehkä tilaajan tiedostamatta, yhden kaupallisen toimijan pussiin. Tiedottamista siis tarvitaan ja paljon, koska tietoa vaihtoehdoista ei juurikaan ole ollut aiemmin tarjolla. Jos työpaikan ensiapukoulutukset ovat juuri sinun vastuualueellasi, niin kannattaa ennen tarjouspyynnön tekemistä tutustua myös artikkeliimme 3 tärkeää kysymystä ensiapukoulutuksen tilaajalle.

Kun tietoa vaihtoehdoisista tavoista toteuttaa ensiapukursseja saadaan eteenpäin, yritys voi jopa säästää koulutuskustannuksissa. Aikaisemmin, kun koulutimme työpaikalla esimerkiksi EA1 ® -kurssin, työnantaja saattoi valita, halusiko ostaa todistuskortit osallistujille vai ei. Monelle nuo kortit eivät olleet välttämättömiä, osalle oli. 1.1.2020 Punainen Risti Ensiapu Oy:n oma koulutusuudistus astuu voimaan ja tämän myötä edellä mainittu valinnan vapaus poistuu. Jokaiselle osallistujalle on ostettava todistus, tai oikeammin sanottuna jokaisesta osallistujasta tulee maksaa rekisteröintimaksu, joka tulee olemaan suuruudeltaan n 20 € + alv 24 % / henkilö. Yrityksen kannataa siis selvittää, vaatiiko joku taho, että työntekijöillä tulee olla nimenomaan SPR:n koulutusohjelman mukainen ensiapukoulutus. Jos tällaista vaatimusta ei ole, yritys voi säästää rekisteröintimaksuista kertyvän, hyvin merkittävän summan ja valita omille työntekijöille räätälöidyn, pätevän ensiapukouluttajan toteuttaman ensiapukurssin.

Milloin viranomaisten uudet ohjeet työpaikkojen ensiapukoulutuksista astuvat voimaan?

STM on tällä hetkellä ensinnäkin päivittämässä SPR:n kanssa solmimaansa yhteistyöpöytäkirjaa. Sen lisäksi se on perustamassa asiantuntijatyöryhmää, jonka tehtävänä on laatia Suomeen uudet suositukset kansallisista ensiapukursseista sekä kriteerit ensiapukouluttajien pätevyyden minimivaatimuksista. Yrityksemme sai kutsun ja oli mukana joulukuun alussa STM:n koolle kutsumassa keskustelutilaisuudessa Suomen Yrittäjien edustajan kanssa. Tilaisuudessa STM ja KELA kertoivat, mitä he ovat tähän mennessä asian tiimoilta tehneet ja mitkä ovat jatkosuunnitelmat työpaikkojen ensiapukoulutuksiin liittyvien ohjeistusten osalta. Koolla oli edustajia STM:n ja KELAN lisäksi alalla toimivista yrityksistä ja yhdistyksistä, SPR:stä, Pelastusopistolta, opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä opetushallituksesta. Kaikki koolle kutsutut osapuolet saivat puheenvuoron ja mahdollisuuden kommentoida käsittelyssä olevaa asiaa omasta näkökulmastaan sekä esittää omia ratkaisuehdotuksiaan. Tarkkaa aikataulua, milloin uudet, alaa ohjaavat suositukset saadaan valmiiksi ei valitettavasti vielä ole. Seuraamme tilannetta aktiivisesti ja tiedotamme asiakkaillemme heti, kun saatavilla on uutisia asian tiimoilta.

Teksti: Kaisa Telilä, th, ETK, Auts-Tuote Oy

Haku

Ilmoittaudu mukaan