Ensiapukoulutus työpaikalle, suositukset 2023

Ensiapukoulutus työpaikalle on yksi tärkeä osa työpaikan ensiapuvalmiutta. Ensiapuvalmiuteen kuuluu koulutusten lisäksi työtapaturmariskeihin nähden riittävä ensiapuvarustus sekä ennalta sovitut toimintaohjeet onnettomuus- ja hätätilanteiden varalle. Suomessa laki velvoittaa jokaista työnantajaa toimialasta riippumatta huolehtimaan riittävän ensiapuvalmiuden ylläpitämisestä työpaikalla.

Miten valita oikea ensiapukoulutus työpaikalle?

Asiakkaamme kysyvät varsin usein, millainen koulutus työpaikalla pitäisi järjestää ja kuinka monelle henkilölle. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on dokumentti, josta kannattaa aloittaa tämän asian selvittely. Työterveyshuollolla on velvollisuus arvioida ja määritellä riittävä ensiapuvalmiuden taso yksilöllisesti jokaiselle asiakasyritykselleen, eli mm. ensiapukoulutettavien määrä, ensiapukurssin laajuus ja sisältö. Valitettavasti työterveyshuollon kirjaukset yritysten toimintasuunnitelmissa ovat joskus varsin ympäripyöreitä tai kirjaus saattaa jopa puuttua kokonaan. Tässä tapauksessa lähdemme suunnittelemaan sopivaa koulutusta työsuojeluhallinnon määrittelemien, yleisellä tasolla annettujen suositusten pohjalta.

 

Yleiset suositukset työpaikkojen ensiapukoulutuksiin

Tapaturmia ja vakavia sairauskohtauksia voi tapahtua kaikilla työpaikoilla. Tapaturmariski sen sijaan on erilainen eri työpaikoilla ja eri työtehtävissä. Sopivan koulutuksen valinta sekä koulutettavien henkilöiden määrän selvittäminen alkaakin työn tapaturmariskien tason arvioimisella. Perinteisen ja työterveyshuoltojen yhä käyttämän luokituksen mukaan työtapaturmariski voi olla

  • vähäinen (esimerkiksi toimistot, koulut, päiväkodit, kaupat, ravintolat ja monet muut palvelualan työpaikat)
  • ilmeinen (esimerkiksi teollisuus, varasto- ja rakennustyöt, metsä-, kalastus- ja maataloustyöt, kuljetusala)
  • erityinen (jos työhön liittyy hukkumisen, syövyttävien ja myrkyllisten aineiden, palo-, räjähdys- tai sähkötapaturman vaara)

Ensiapukoulutus vähäisen tapaturmariskin työpaikalle

Vähäisen tapaturmariskin työssä yleinen suositus on selkeä. Vähimmäisvaatimus on, että 5 % :lla työntekijöistä on voimassaoleva hätäensiapukoulutus. Tämä 5 % tulee toteutua jokaisessa työkohteessa ja -vuorossa, myös loma-aikoina. Näin pyritään varmistamaan, että vakavan sairauskohtauksen yhteydessä paikalla olisi aina elvytystaitoinen henkilö. Hätäensiapukoulutus voi olla kestoltaan 4 – 8 h ja se suositellaan kerrattavaksi 3 vuoden välein.

Ilmeisen tapaturmariskin työpaikat

Ilmeisen tapaturmariskin työssä yleinen suositus on myös selkeä, jos työkohteessa tai -vuorossa työskentelee alle 10 henkilöä. Silloin vähintään 10 % työntekijöistä tulee suorittaa ensiavun peruskurssin(*) tasoinen ensiapukoulutus.

Yleiset suositukset niille ilmeisen tapaturmariskin työpaikoille, joissa työkohteessa tai -vuorossa työskentelee 10 henkilöä tai enemmän, ovat sen sijaan suoraan sanottuna hieman sekavat ja tulkinnan varaiset. Ihanteellista olisikin, että näille työpaikoille työterveyshuolto antaisi aina selkeät, työpaikkakohtaiset suositukset. Tässä nyt kuitenkin yksi tulkinta työsuojeluviranomaisen yleisestä ohjeesta:

  • Jos työkohteessa tai -vuorossa työskentelee 10 – 24 henkilöä, vähintään 5 %:lla tulee olla ensiavun peruskurssin(*)  tasoinen ensiapukoulutus.
  • Jos työkohteessa tai -vuorossa työskentelee 25 henkilöä tai enemmän, vähintään 4 %:lla tulee olla ensiavun peruskurssin(*) tasoinen ensiapukoulutus

Työsuojeluhallinto suosittelee lisäksi, että jos työssä ollaan paljon liikenteessä tai työskennellään jatkuvasti eri paikoissa, kuten huolto-, rakennus- tai asennustyössä, olisi hyvä kouluttaa kaikki tällaiset työntekijät vähintään hätäensiapukurssilla.

(*) Ensiavun peruskurssilla tarkoitetaan yleensä kestoltaan 16 h -mittaista ensiapukoulutusta, jota ylläpidetään 3 vuoden välein suoritettavalla hätäensiavun kertauskurssilla. Tällainen on esimerkiksi AUTS Ensiapu 1 -kurssi.

Erityisen tapaturmariskin työpaikat

Erityisen tapaturmariskin työssä yleiset suositukset ovat taas selkeämpiä. Vähintään 20 % työkohteessa ja työvuorossa työskentelevistä tulisi kouluttaa ensiavun peruskurssin(*) tasoisella koulutuksella, joka on räätälöity työpaikan omien erityisriskien mukaan. Kertauskoulutuksia suositellaan 1,5 vuoden välein.

Oman erityisryhmänsä muodostavat vielä sähkötöihin osallistuvat sähköalan ammattihenkilöt (mukaan lukien työnjohdon ja käytönjohdon henkilöt). Edellä mainitun vähimmäisvaatimuksen lisäksi kaikkien sähkötöihin osallistuvien suositellaan suorittavan hätäensiapukoulutus, jossa harjoitellaan elvytystä käytännössä. Lisäksi sähköalan työntekijöiden hätäensiapukoulutuksen tulee sisältää aina palovammojen ensiapu. Samaa edellyttää myös sähköturvallisuusstandardissa SFS6002. Standardin mukaisessa ensiapukoulutuksessa tulee lisäksi käydä läpi haavojen ensiapu sekä runsaan verenvuodon tyrehdyttäminen.

Kokosimme vielä nämä erilaisia työpaikkoja koskevat suositukset alla olevaan taulukkoon helpottamaan kurssin valintaa omalle työpaikalle.

Lisätietoa työpaikan ensiapuvalmiuden ylläpitämisestä löydät Työsuojeluhallinnon verkkosivuilta.

Kuka saa toimia työpaikan ensiapukurssin kouluttajana?

Suomessa KELA määrittelee, kuka voi toimia kouluttajana työpaikan ensiapukurssilla. Sairausvakuutuslain perusteella nimittäin KELA korvaa ensiapukoulutuksen järjestämisestä aiheutuneita kuluja työnantajalle. Korvausta haetaan osana ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kuluja, eli korvauksen saamiseksi yrityksellä tulee olla vähintään lakisääteinen työterveyshuoltosopimus.

Koulutuksen tulee liittyä työntekijöiden ja yrittäjän omaan työturvallisuuteen. KELA ei korvaa sellaisen ensiapukoulutuksen kuluja, joka on järjestetty asiakkaiden tai opiskelijoiden turvaksi tai kuljettajan ammattipätevyyden vuoksi. Korvausta voi saada sen perusteella, mitä työterveyshuolto on kirjannut työpaikkaselvityksen perusteella työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan ensiapukoulutuksista.

Korvauksen saamisen toinen ehto on, että kouluttaja on pätevä. Vuoden 2023 alusta alkaen KELA on määritellyt, että kouluttajan pohjakoulutus tulee olla

  • terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö, fysioterapeutti, hammaslääkäri tai lääkäri) tai
  • nimikesuojattu ammattihenkilö (lähihoitaja perustason ensihoidon tai sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalalta, pelastaja, palomies-sairaankuljettaja tai lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja).

Edellä mainitun pohjakoulutuksen lisäksi kouluttajalla tulee aina olla ensiapukouluttajan lisäkoulutus.

Lisätietoa ensiapukoulutuksen kulujen korvaamisesta löydät KELAn verkkosivuilta.

**********

Toivottavasti tästä artikkelistamme oli apua sinulle, joka huolehdit oman työpaikkasi ensiapuvalmiudesta ensiapukoulutusten osalta. Autamme mielellämme, jos sinulla heräsi kysymyksiä tai kaipaat vielä lisätietoa aiheeseen liittyen. Ja tietysti olemme käytettävissäsi myös ensiapukouluttajana. Kaikki Auts-Tuotteen kouluttajat ovat päteviä järjestämään ensiapukoulutus työpaikalle. Ota yhteyttä tai jätä meille yhteydenotto- / tarjouspyyntö ensiapukurssista.

Teksti: Kaisa Telilä, ensiavun kouluttaja, Auts-Tuote Oy (4.8.2023)

Haku

Ilmoittaudu mukaan